การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายบุญศิลป์ อาษาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก โดยมีประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย กล่าวว่า มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาตำบลห้วยเตย ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาตำบลห้วยเตยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตพอเพียง พลเมืองมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารแบบสร้างสรรค์ โปร่งใส ใส่ใจพัฒนา” โดยจัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น โดยสานต่อนโยบายเดิม และเพิ่มเติม นโยบายใหม่   สำหรับนโยบายเร่งด่วน การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลห้วยเตย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่เด็กและประชาชนในตำบลห้วยเตย เพื่อลดปัญหายาเสพติดและให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้

    สำหรับนโยบายหลัก ประกอบด้วย นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนทางสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่าง การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขังตลอดจนสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพของตำบลห้วยเตยให้ดียิ่งขึ้น  นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา มุ่งหวังยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคี มีกิจกรรมยามว่างให้เกิดความเพลิดเพลินห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ  นโยบายด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ. นโยบายด้านการจัดการชุมชน/สังคม และความมั่นคงปลอดภัย ต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตในชุมชนอย่างปลอดภัย

    นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพประชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล   นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนาและจารีตประเพณี อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและวิถีประเพณีท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาช้านาน นับว่ามีความสำคัญทางด้านจิตใจ ความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน จึงต้องช่วยกันทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้ปฏิบัติสืบต่อกันไปจนเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  และนโยบายด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามนโยบายและการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง


    ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ ผู้นำชุมชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแสดงความคิดเห็นด้วย

ชื่อไฟล์ : 1647224922_LINE_ALBUM_นายก อบต.ห้วยเตย แถลงนโยบายต่อสภา_๒๒๐๓.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_LINE_ALBUM_นายก อบต_0.ห้วยเตย แถลงนโยบายต่อสภา_๒๒๐๓.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_LINE_ALBUM_นายก อบต_1.ห้วยเตย แถลงนโยบายต่อสภา_๒๒๐๓.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_ห้วยเตย-สอง.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_ห้วยเตย-สี่.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_ห้วยเตย-หนึ่ง.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224922_ห้วยเตย-ห้า.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647224943_033 รายงานการประชุม แถลงนโยบาย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647419094_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647419268_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932551_271670595_4718444228263602_6254194007978107544_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932725_271670595_4718444228263602_6254194007978107544_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932739_271670595_4718444228263602_6254194007978107544_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932864_271670595_4718444228263602_6254194007978107544_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932868_271670595_4718444228263602_6254194007978107544_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647932874_275075019_391983758986545_3144034186306143482_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647933063_275075019_391983758986545_3144034186306143482_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647933067_275075019_391983758986545_3144034186306143482_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647933101_275075019_391983758986545_3144034186306143482_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647224943_033 รายงานการประชุม แถลงนโยบาย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647419094_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647419268_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย