๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐
แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐
แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร