สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566ชื่อไฟล์ : 1645601332_สขร ตค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601583_สขร พย.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601664_สขร ธค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601692_สขร มค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647229555_สขร กพ.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649134658_สขร มีค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612271_สขร เม.ย65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612386_สขร พค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612471_สขร กค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666238184_สค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666238239_กย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669277395_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1671091841_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134639_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134715_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134770_ธค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134814_มค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679472855_กพ.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682407688_มี.ค66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685344171_เม.ย.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688463807_พค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695023310_มิ.ย66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695023381_กค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695023425_สค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1645601332_สขร ตค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601583_สขร พย.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601664_สขร ธค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601692_สขร มค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647229555_สขร กพ.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649134658_สขร มีค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612271_สขร เม.ย65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612386_สขร พค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612471_สขร กค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666238184_สค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666238239_กย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1669277395_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1671091841_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134639_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134715_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134770_ธค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134814_มค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679472855_กพ.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682407688_มี.ค66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685344171_เม.ย.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688463807_พค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695023310_มิ.ย66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695023381_กค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695023425_สค.66.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย