O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1677138997_1645601332_สขร ตค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601583_สขร พย.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601664_สขร ธค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601692_สขร มค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1647229555_สขร กพ.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1649134658_สขร มีค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612271_สขร เม.ย65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612386_สขร พค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612471_สขร กค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238184_สค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238239_กย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1669277395_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1671091841_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134770_ธค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134814_มค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679472995_กพ.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1677138997_1645601332_สขร ตค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601583_สขร พย.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601664_สขร ธค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601692_สขร มค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1647229555_สขร กพ.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1649134658_สขร มีค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612271_สขร เม.ย65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612386_สขร พค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612471_สขร กค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238184_สค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238239_กย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1669277395_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1671091841_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134770_ธค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134814_มค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679472995_กพ.66.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย