O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1677138997_1645601332_สขร ตค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601583_สขร พย.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601664_สขร ธค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601692_สขร มค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1647229555_สขร กพ.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1649134658_สขร มีค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612271_สขร เม.ย65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612386_สขร พค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612471_สขร กค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238184_สค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238239_กย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1669277395_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1671091841_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134770_ธค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134814_มค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679472995_กพ.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682407883_มี.ค66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688463873_เม.ย.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688463911_พค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695024065_มิ.ย66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695024103_กค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1695024128_สค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1677138997_1645601332_สขร ตค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601583_สขร พย.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601664_สขร ธค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1645601692_สขร มค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1647229555_สขร กพ.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1649134658_สขร มีค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612271_สขร เม.ย65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612386_สขร พค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1662612471_สขร กค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238184_สค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1666238239_กย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1669277395_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1671091841_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134770_ธค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677138998_1677134814_มค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679472995_กพ.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682407883_มี.ค66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688463873_เม.ย.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688463911_พค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695024065_มิ.ย66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695024103_กค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1695024128_สค.66.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย